KONKURS FOTOGRAFICZNY REGULAMIN

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY

pt. „Moje EMOCJE to JA”

organizowany przez :

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY D/S PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE we współpracy z :

OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ w Zaniemyślu

GMINNĄ KOMISJĄ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Alkoholowych

Stowarzyszeniem „WUCHTA WIARY”

 

Cel konkursu:

·         Zmotywowanie do refleksji na temat dziecięcych emocji, sposobów radzenia sobie ze stresem oraz umiejętności otwartego przekazywania emocji i uczuć,

·         Rozwijanie wrażliwości estetycznej i wzmacnianie więzi międzyludzkich,

·         Prowadzenie działań związanych z profilaktyką oraz przeciwdziałaniem tłumieniu emocji
i agresji w życiu codziennym,

·         Uwrażliwienie na rozpoznawanie, nazywanie i wyrażanie podstawowych uczuć i emocji,

·         Podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży na temat negatywnych konsekwencji wynikających z tłumienia emocji,

·         Promocja uzdolnionych autorów.

REGULAMIN KONKURSU

§ 1

Konkurs realizowany jest w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Zaniemyśl na lata 2017-2025

Realizatorem konkursu jest Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej , Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Stowarzyszeniem „Wuchta Wiary”.

§ 2

1.Uczestnikami konkursu mogą być dzieci do 16 roku życia uczęszczające do przedszkoli , świetlic
i uczniowie szkół podstawowych, z terenu Gminy Zaniemyśl.

2.Udział w konkursie jest dobrowolny.

3.Prace powinny posiadać jednego autora.

4.Do konkursu zakwalifikowane zostaną tylko prace własnego autorstwa.

5.Uczestnictwo w konkursie jest jednoczesnym oświadczeniem o posiadaniu pełni praw autorskich do pracy.

6.Uczestnicy konkursu muszą posiadać zgodę i podpis rodzica/opiekuna prawnego złożony
na Karcie zgłoszeniowej (do pobrania w OPS,lub na stronie 
www.zaniemysl.naszops.pl

§ 3

1.Uczestnicy mogą przygotować prace w kategorii konkursowych:

a) fotograficznej – zdjęcie o wymiarze 20 cm na 30 cm.

Inspiracją do stworzenia fotografii może być wszystko to, co się wokół nas dzieje, od wpatrywania się w przyrodę, świat fauny i flory, ludzi, miejsc, sytuacji  i wspomnień: w swoich pracach pokażcie swoje uczucia i emocje.

Temat pozwala na rozwój wyobraźni, stwarza możliwość ekspresji emocji, daje szansę
na kreatywny udział w przygodzie ze sztuką i zabawie emocjami.

2.Temat pracy: „Moje EMOCJE to JA”

3.Prace niespełniające kryteriów Regulaminu nie zostaną zakwalifikowane do konkursu

§ 4

Uczestnik może zgłosić do konkursu  fotograficznego , jedną samodzielnie wykonaną pracę.

§ 5

Placówka oświatowa potwierdza udział dzieci uczęszczających do niej w konkursie u organizatora konkursu tel. 61 2857118,

osoba do kontaktu Anna Zimmer w terminie do dnia 21 września 2020 roku.

§ 6

Konkurs trwa od 1 czerwca 2020 r. do 30 września 2020 r.

§ 7

Konkurs składa się z dwóch etapów:

Etap I

 Przeprowadza go placówka, z której dzieci wyrażają chęć przystąpienia do konkursu

Czas trwania 1.06.2020 r. – 21.09.2020 r.

Spośród prac zgłoszonych do tego etapu członkowie komisji danej instytucji wybiorą
w 4 kategoriach wiekowych:

 I kategoria wiekowa (od 3 do 6 lat), II kategoria wiekowa (od 7 do 9 lat) ;

III kategoria wiekowa (od 10 do 12 lat) , IV kategoria wiekowa (od 13 do 16 lat) maksymalnie
40 zwycięskich prac po 10 w danej kategorii wiekowej, które następnie dostarczą do organizatora konkursu tj. Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie- Łękno
ul. Poznańska 12 B do dnia 21 września 2020 r.

Etap II

 Przeprowadza organizator konkursu.

 Do dnia 30 września 2020 r. komisja składająca się z przedstawicieli współorganizatorów wyłoni
co najmniej 16 zwycięskich prac (po cztery z każdej kategorii wiekowej).

 Autorzy prac nagrodzonych zostaną poinformowani o wynikach konkursu przez organizatorów poprzez Dyrektorów placówek oświatowych, którym zostanie przesłana lista laureatów.

§ 8

Prace przesłane do II etapu konkursu powinny zostać opisane w następujący sposób:

 Imię i nazwisko autora zdjęcia oraz adres zamieszkania,

 Wiek,

 Pełna nazwa placówki -instytucji oświatowej,

 Dopisek: ”Konkurs ”Moje EMOCJE to JA”,

 Oświadczenie przedstawiciela ustawowego (rodzica, bądź opiekuna prawnego) o prawie
do nieodpłatnego reprodukowania prac konkursu w celach
 promocyjnych - reklamowych, w prasie i innych mediach na następne lata oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku – w załączeniu.

§ 9

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe na corocznej gminnej konferencji ”Gmina Przeciw Przemocy”-o której terminie zostaną odrębnie poinformowani.

§ 10

1.Nagrodzone prace zostaną umieszczone na stronie internetowej: www.zaniemysl.naszops.pl

2.Zgłoszone do konkursu prace przechodzą na własność Organizatorów i nie podlegają zwrotowi.

3.Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu

4.Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej obsługującym administracyjnie Zespół Interdyscyplinarny pod numerem tel. 61 2857118
(w dni robocze godzina 8-15).

§ 11

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac konkursowych
w celach promocyjnych, reklamowych, w prasie i mediach.

 

 

 

 

Załącznik nr 1

                                                                              Oświadczenie

 

Działając jako przedstawiciel ustawowy małoletniego ........................................................... wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęcia, biorącego udział w Konkursie Fotograficznym pt. ”Moje EMOCJE to JA”, organizowanym przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w Zaniemyślu na potrzeby prowadzonej kampanii społecznej przeciwko przemocy w rodzinie mającej
na celu uwrażliwienie na krzywdę innych i podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży na temat negatywnych konsekwencji zjawiska przemocy w rodzinie.

 

 

.................................                                                                      ………………………..................................

(miejscowość, data)                                                                             (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)
 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku W związku z udziałem mojego dziecka w Konkursie Fotograficznym pt. ”Moje EMOCJE to JA”, oświadczam, że: wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka ……......................................(imienia, nazwiska, klasy, nazwy szkoły oraz wizerunku) przez Organizatora Konkursu w celach wynikających z organizacji konkursu
tj. kampanii społecznej mającej na celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z art. 5 ust 1 lit.
b RODO.

 

..................................                                                                     

(miejscowość, data)                                                                               (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego