ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W PORADNII PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo Dyrektorzy
przedszkoli, szkół i placówek oświatowych
województwa wielkopolskiego.

Aktualna sytuacja epidemiologiczna w naszym kraju powoduje, że realizacja zadań edukacyjnych i opiekuńczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych naszego województwa ulega zmianie i wymaga zastosowania niestandardowych rozwiązań organizacyjnych i metodycznych, w tym wprowadzania działań profilaktycznych, których celem jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2. zwanego dalej COVID- 19. Dyrektorzy podejmując decyzje organizacyjne powinni respektować następujące przepisy prawa:

– ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374);

Art. 3. W celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna
– rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410);

Nie ma poradni

– rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2002 r. poz. 68 i 69, z późn. zm.).

§ 18 Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli;

2) Wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, obecnie na okres od 12 do 25 marca br. zawieszone zostały zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych. Do Kuratorium Oświaty w Poznaniu wpływają w ww. sprawach liczne pisma oraz zapytania telefoniczne.

Wielkopolski Kurator Oświaty mając na względzie właściwe realizowanie wspomnianych wyżej uregulowań prawnych, w tym odpowiedzialne przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa zwraca uwagę na następujące kwestie:

  1. Intencją wprowadzonej ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 jest jak najpełniejsze ograniczenie przemieszczania się ludności, kontaktowania się osób, grup dzieci, młodzieży i pracowników. Jeżeli więc w szkołach jest możliwość, aby nauczyciele wykazując się gotowością do pracy pozostawali w domach, to powinni realizować nauczanie poprzez wykorzystanie elektronicznych komunikatorów (np. dziennika elektronicznego, strony internetowej szkoły/placówki, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych itp);
  2. Wielkopolski Kurator Oświaty rekomenduje, aby podczas pracy zdalnej z uczniami, nauczyciele przygotowywali i wykorzystywali materiały pogłębiające, utrwalające zdobytą przez uczniów wiedzę i umiejętności, wpływali na rozwijanie ich zainteresowań (zadania nie powinny angażować uczniów dłużej niż 3 do 5 godzin dziennie). Interesujące, bezpłatne materiały edukacyjne będą na bieżąco udostępniane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie e-podreczniki.pl. Pozwolą one na ugruntowanie, uzupełnienie i poszerzenie wiedzy uczniów.
  3. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego, zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu organizowanej przez szkołę. Natomiast uczniowie branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami (posiadający umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego) nie uczęszczają do szkoły, realizują kształcenie w domu, np. w formie samokształcenia lub z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez szkoły.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Minister Edukacji Narodowej oraz Wielkopolski Kurator Oświaty apelują do pracodawców, aby uczniów będących młodocianymi pracownikami zwolnić z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół.

Wszelkie bieżące informacje, rekomendacje i zalecenia dotyczące funkcjonowania jednostek systemu oświaty w sytuacji kryzysowej, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 można znaleźć na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Z poważaniem

Elżbieta Leszczyńska
Wielkopolski Kurator Oświaty