Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej

w Szkole Podstawowej

w Śnieciskach

 

 

§ 1

Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  art. 67 a ( Dz. U. Nr 256, poz. 2572

z 2004 r. z późn. zm.).

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 

1.      W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła prowadzi stołówkę szkolną.

2.      Stołówka szkolna przygotowuje w zależności od potrzeb osób korzystających z posiłków.

3.      O rodzajach przygotowywanych przez stołówkę posiłków decyduje Dyrektor Szkoły Podstawowej w Śnieciskach, zwany dalej dyrektorem.

4.       Stołówka szkolna funkcjonuje w dni nauki szkolnej od trzeciego dnia roku szkolnego,

             a kończy wydawanie obiadów w środę przed zakończeniem roku szkolnego.

5.       Stołówka szkolna nie funkcjonuje w czasie ustawowych dni wolnych od pracy, świąt

             i przerw w zajęciach szkolnych oraz w dni wolne od zajęć dydaktycznych.

6.      Regulamin korzystania ze stołówki określa zasady odpłatności oraz warunki korzystania przez uczniów i pracowników szkoły z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej.

7.       Niniejszym Regulamin oraz wszelkie zmiany w nim wprowadzone podane są do publicznej wiadomości w sposób przyjęty przez szkołę.

 

§ 3

Uprawnienia do korzystania ze stołówki

 

Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:

1.       uczniowie Szkoły Podstawowej w Śnieciskach, zwanej dalej Szkołą;

2.       uczniowie innych szkół z terenu Gminy Zaniemyśl, które nie posiadają własnej stołówki;

3.       dzieci z oddziałów przedszkolnych Szkoły;

4.       inne osoby po uzyskaniu zgody dyrektora Szkoły.

 

§ 4

Odpłatność za posiłki

 

1.      Posiłek jest opłacany indywidualnie lub refundowany przez ośrodek pomocy społecznej, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zaniemyślu i sponsorów.

2.        Cena jednego posiłku ustalona jest przez dyrektora Szkoły w porozumieniu z kierownikiem świetlicy i organem prowadzącym.

3.      Odpłatność za posiłek dla osób wskazanych w § 3 pkt 1-3  ustala się na podstawie kosztu surowców zużytych do przygotowania posiłku (tzw. „wsad do kotła”).

4.       Osoby wskazane w § 3 pkt 4 regulaminu ponoszą pełną opłatę za wyżywienie obejmującą koszty:

    -    surowca przeznaczonego na przygotowanie posiłków,

    -    związane z utrzymaniem stołówki szkolnej (w tym zakupu energii, ogrzewania, środków   czystości itp.).

    -  związane z wynagrodzeniem pracowników stołówki (świadczeniami BHP, odpisem na ZFŚS i składkami na ubezpieczenie społeczne).

    5. Informację o opłacie za wyżywienie w skali 1 miesiąca podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń świetlicy szkolnej oraz na stronie internetowej  w zakładce „Stołówka” najpóźniej 25 dnia miesiąca poprzedniego.

    6. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zmiany wysokości odpłatności za posiłki po poinformowaniu korzystających ze stołówki z co najmniej 1-miesięcznym wyprzedzeniem i uzasadnieniem zaistniałej sytuacji.

 

§ 5

Wnoszenie opłat za posiłki

1.       Rodzic oświadcza, że jego dziecko korzystać będzie z posiłków w stołówce szkolnej.

2.        Opłatę za posiłki wnosi się za cały miesiąc z góry do 15 dnia miesiąca, za który opłata jest wnoszona. Wyjątek stanowi miesiąc wrzesień, w którym termin wpłat ustala się  do 25 września danego roku.

3.      Opłatę za posiłki wnosi się wyłącznie na rachunek bankowy Szkoły Podstawowej w Śnieciskach, nr: 52 9076 0008 2002 0073 0255 0001 w Banku Spółdzielczym w Kórniku O/Zaniemyśl. W tytule wpłaty należy wpisać: imię i nazwisko dziecka, nazwę szkoły, klasę lub oddział przedszkolny oraz miesiąc, za który za który wnoszona jest opłata.

4.      Termin płatności oznacza dzień wpływu należności na rachunek bankowy wskazany

        w pkt 3.

5.       Do celów kontrolnych Rodzic lub osoba wskazana w § 3 pkt 4 może być proszona o okazanie dowodu wpłaty.

6.      W przypadku nie wniesienia opłaty za posiłki zgodnie z pkt. 2 – 6 od dnia 10 kolejnego miesiąca osoby wskazane w § 3 pkt 1-4 nie będą miały wydawanych posiłków do czasu uregulowania należności.

7.      Nie wniesienie opłat za posiłki powoduje przeniesienie nieuregulowanych należności na kolejny miesiąc.

§ 6

Zwroty za niewykorzystane posiłki

 

1.       Rezygnację z posiłku w przypadku osób wskazanych w § 3 pkt 1,3 i 4 należy zgłosić  u dyrektora lub telefonicznie /61 28-57-626/.

2.        Rezygnację z posiłku w przypadku osób wskazanych § 3 pkt 2 należy zgłosić u osoby wskazanej przez dyrektora danej szkoły.

3.       Rezygnację z posiłku należy zgłosić dzień przed planowaną nieobecnością w godzinach od 8.00 do 10.00. W tym przypadku zwrot dziennej stawki żywieniowej następuje od pierwszego dnia nieobecności.

4.        Dopuszcza się możliwość zgłoszenia nieobecności w danym dniu w godzinach od 8.00 do 10.00. W tym przypadku zwrot dziennej stawki żywieniowej następuje od pierwszego dnia nieobecności następującego po dniu zgłoszenia.

5.      Każda nieobecność zgłoszona zgodnie z pkt 1-2 stanowi podstawę do odliczenia od kwoty należnej za posiłki w następnym miesiącu. W przypadku nieobecności                w miesiącu czerwcu zwrot odliczonej stawki żywieniowej następuje na wniosek do dyrektora Szkoły złożony przez rodzica dziecka korzystającego z posiłków lub osobę wskazaną w § 3 pkt 4.

6.       Każda niezgłoszona nieobecność jest liczona jako wydany posiłek i podlega opłacie.

7.       Zasady wskazane w pkt 3 i 4 dotyczą również posiłków refundowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i sponsorów.

§ 7

Zasady zachowania w stołówce

1.      W czasie spożywania obiadów uczniowie zachowują się kulturalnie.

2.      Przed okienkiem obowiązuje kolejka w jednym szeregu.

3.      Naczynia należy odnieść do wyznaczonego miejsca.

4.      Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w jadalni osobom, które nie spożywają posiłków, w tym również rodzicom uczniów.

§ 8

Postanowienia końcowe

1.      O wszystkich sprawach zawiązanych z organizacją pracy stołówki decyduje dyrektor szkoły.