Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH

Dostępność

Szkoła Podstawowa w Śnieciskach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://spsnieciska.szkolna.net/zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej: 2016-03-10
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne:

  • ​filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
  • zdjęcia nie zawsze posiadają właściwe opisy alternatywne.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych w przeglądarkach Firefox, Chrome, Internet Explorer, Edge, Opera.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2023-03-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Beata Świt, adres poczty elektronicznej snieciskaszkola@wp.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 61 285 76 26. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek nie jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową na wózku inwalidzkim; w budynku nie ma windy; nie ma także dostosowanych toalet.
Szkoła Podstawowa w Śnieciskach posiada swój parking, z wyznaczonym miejscem dla osoby niepełnosprawnej.
W placówce nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, alternatywnie znajdują się oznaczenia w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny