Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH

W związku z obowiązywaniem od 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenie Parlamentu  Europejskiego i Rady (EU) 201/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych Dz.U.UE.L.2016.119.1) - RODO oraz na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) poniżej wskazuje się informacje dotyczące przetwarzania Państwa/ Państwa dziecka danych osobowych przez Szkołę Podstawową w Śnieciskach ul. Kościelna 2, 63-021 Śnieciska.

KLAUZULA INFORMACYJNA dla rodziców/prawnych opiekunów     

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Śnieciskach ul. Kościelna 2, 63-021 Śnieciska.
 2. Z administratorem danych można skontaktować się telefonując pod numerem: 61 285 76 26 lub korespondencyjnie na adres siedziby administratora.
 3. Z Inspektorem danych osobowych u Administratora można skontaktować się wysyłając, e-mail na odo24@wp.pl lub wysyłając pisemną korespondencję jw. z dopiskiem „IOD”. /Pan Ryszard Kujawski/
 4. Administrator przetwarza następujące dane osobowe:
 • dane osobowe – imię (imiona) i nazwisko, data i miejsce urodzenia, numer pesel, e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania,
 • dane rodziców (prawnych opiekunów), informacje o potrzebie zajęć specjalistycznych, (zajęcia logopedyczne, z psychologiem, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zalecenia poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz informacje o pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zalecenia zdrowotne, wizerunek;
 • dane osobowe rodziców (prawnych opiekunów) – imię i nazwisko, adres zamieszkania, e-mail, numer telefonu.
 1. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji wykonywania ciążących na szkole obowiązków prawnych związanych z działalnością opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną – ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 2361) oraz innych ustaw i aktów wykonawczych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 2. Rodzice (opiekunowie prawni) posiadają prawo do:
 • żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (SIO, Sąd Rodzinny itp.)
 2. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu o którym mowa w art. 22 ust.1 i 4 RODO
 3. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami prawa tj.:

a) będą przechowywane przez okres w jakim będą one niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w tym przez okres uczęszczania do Szkoły, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

b) będą przechowywane do czasu wycofania przez Państwo zgody na przetwarzanie w tym celu,

c) będą przechowywane przez okres 3 miesięcy chyba że zapis monitoringu obejmuje zdarzenie, w związku z którym może zostać wszczęte postępowanie – wówczas dane będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny