Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH

Samorząd Uczniowski

REGULAMIN  SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŚNIECISKACH

 

 

 

§ 1.

Postanowienia ogólne

 

 1. W  Szkole Podstawowej w Śnieciskach działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczące prawa do:
 1. zapoznania się z programem nauczania, jego treścią i stawianymi wymaganiami,
 2. jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
 3. organizowania życia szkolnego,
 4. organizowania  działalności kulturalnej, prowadzenia apeli, imprez, konkursów, spotkań,
 5. przeprowadzania konkursów,  prowadzenia dyżurów, organizowania innych form działania w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły i opiekunem Samorządu Uczniowskiego,
 6. opiniowanie programu wychowawczego szkoły
 7. opiniowania pracy nauczyciela podczas oceny, jeśli Dyrektor Szkoły zwróci się o tę opinię   ( art. 6a K.N. )
 1. Samorząd Uczniowski broni praw uczniowskich, czuwa nad przestrzeganiem przez nich obowiązków.
 2. Zasady wybierania organów Samorządu Uczniowskiego stanowią część Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.

 

§ 2.

Organy Samorządu

 

 1. Organami Samorządu są:
 1. Prezydium Samorządu Uczniowskiego,
 2. Samorządy Klasowe,

 

 1. Prezydium Samorządu Uczniowskiego składa się z 7 osób:
 1. przewodniczącego,
 2. zastępcy przewodniczącego,
 3. sekretarza,
 4. skarbnika,
 5. 3 członków sekcji (dekoracyjna, porządkowa, rozrywkowa).

 

 

 

§ 3.

Kompetencje Organów Samorządu Uczniowskiego

 

 1. Przewodniczący Prezydium Samorządu Uczniowskiego:
 1. reprezentuje Samorząd  Uczniowski,
 2. kieruje pracą Prezydium Samorządu Uczniowskiego i przewodniczy jej obradom,
 3. przydziela zadania poszczególnym sekcjom,
 4. organizuje współpracę Prezydium Samorządu Uczniowskiego z Samorządami Klasowymi
 1. Prezydium Samorządu Uczniowskiego:
 1. podejmuje uchwały dotyczące głównych kierunków działania Samorządu,
 2. opracowuje program  prac Samorządu,
 3. powołuje Komisję Wyborczą,
 4. sporządza    roczne sprawozdania z działalności  Prezydium Samorządu Uczniowskiego
 5. współpracuje z przewodniczącymi klas,

 

§ 4.

Sekcje

 

 1. Do realizacji swoich zadań  Prezydium Samorządu Uczniowskiego  powołuje sekcje.

 

 

§ 5.

Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego

 

 1. Opiekun Samorządu czuwa nad całokształtem prac Samorządu.
 2. Pośredniczy   pomiędzy uczniami a nauczycielami.
 3. Doradza  i  wspomaga  inicjatywę uczniowską.

 

§ 6.

Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego

 

 1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
 2. Roczny plan pracy Prezydium Samorządu Uczniowskiego.

 

§ 7.

Zasady wyborów organów Samorządu Uczniowskiego

 

 1. Wybory Samorządu Uczniowskiego odbywają się corocznie we wrześniu.
 2. W wyborach może  startować każdy uczeń szkoły z klas IV- VIII.
 3. Wybory  Prezydium Samorządu Uczniowskiego przeprowadza Komisja Wyborcza.
 4. W skład Komisji Wyborczej nie mogą wchodzić kandydaci do Prezydium Samorządu Uczniowskiego.
 5. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, równym, powszechnym.
 6. Zgłaszanie kandydatów.

 

 1. kandydaci zgłaszają swoje kandydatury do opiekuna SU
 1. Sposób przeprowadzania wyborów:
 1. głosowanie odbywa się w budynku szkoły,
 2. wybory poprzedzone są debatą przedwyborczą,
 3. Komisja Wyborcza sporządza listy uczniów-kandydatów,
 4. wyboru dokonuje się przez podkreślenie  na  karcie głosowania nazwisk  kandydatów – maksymalnie 5,
 5. głos jest nieważny, gdy karta do głosowania  jest zniszczona
 6. Komisja Wyborcza zbiera głosy do opieczętowanej urny,
 7. obliczenia głosów dokonuje Komisja Wyborcza bezpośrednio po zakończeniu głosowania w odizolowanym pomieszczeniu,
 8. otwarcia urny dokonuje się w obecności wszystkich członków Komisji,
 9. po obliczeniu głosów Komisja Wyborcza sporządza protokół jako dowód przeprowadzenia wyborów, zostaje on przedstawiony ogółowi uczniów po wyborach,
 10. członkami Prezydium Samorządu Uczniowskiego  zostaje wybranych 7 kandydatów,   którzy uzyskali największą ilość głosów,
 11. w przypadku uzyskania przez kandydatów  takiej samej liczby głosów przeprowadza się wybory uzupełniające

 

 1. Przewodniczącym  Prezydium Samorządu Uczniowskiego zostaje kandydat, który uzyskał najwięcej głosów , funkcje pozostałych członków Prezydium  wybierają  jej członkowie  w głosowaniu jawnym.

 

 

§ 8.

Postanowienia końcowe

 

 1. Wszystkie decyzje  podejmowane są zwykłą większością głosów.
 2. Sprawy wymagające opinii ogółu uczniów są konsultowane z Samorządami Klasowymi.
 3. Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest dostępny dla wszystkich uczniów szkoły.
 4. Sposób udostępniania Regulaminu ustala Prezydium Samorządu Uczniowskiego w  porozumieniu  z opiekunem Samorządu Uczniowskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny