Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH

Świetlica szkolna

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŚNIECISKACH

 

Podstawa prawna

Art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148).

 

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły.
 2. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego na podstawie rocznego planu pracy szkoły.
 3. Regulamin świetlicy opracowywany jest co roku przez wychowawców świetlicy na początku każdego roku szkolnego i zatwierdzany przez dyrektora szkoły oraz przedstawiany do akceptacji wychowankom i ich rodzicom.
 4. Zajęcia świetlicowe są przeznaczone dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:
 1. czas pracy rodziców – na wniosek rodziców
 2. organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole,
 3. dzieci oczekujące na zajęcia dodatkowe organizowane przez szkołę,
 4. uczniowie posiadający całoroczne zwolnienie np. z lekcji religii, wychowania fizycznego czy drugiego języka obcego.
 1.  Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców lub opiekunów prawnych dziecka złożonego u wychowawcy świetlicy.
 2. Dzieci uczęszczające do świetlicy powinny być odbierane przez rodziców osobiście lub przez osoby upoważnione w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy. W przypadku złożenia przez rodziców pisemnego oświadczenia określającego dni i godziny, w  których dziecko może samo wracać do domu, zezwala się na samodzielny powrót ucznia do domu.
 3. Zajęcia świetlicowe organizowane są systematycznie, w ciągu całego dnia,                                                       z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci i młodzieży, a  także ich możliwości psychofizycznych.

 

§ 2.

Cele i zadania świetlicy

 

 1. Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej i dydaktycznej umożliwiającej im wszechstronny rozwój osobowości.
 2. Nauczyciele w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom i młodzieży:
 1. zorganizowaną opiekę wychowawczą,
 2. pomoc w nauce,
 3. warunki do nauki własnej,
 4. kulturalną rozrywkę i zabawę,
 5. właściwe wzorce kultury osobistej i współżycia w grupie,
 6. rozwój zainteresowań oraz zdolności,
 7. stymulowanie postawy twórczej,
 8. wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej,
 9. pomoc w nabywaniu umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji                                     z rówieśnikami,
 10. pomoc w odkrywaniu przez dzieci swoich mocnych stron,
 11. wdrażanie i rozpowszechnianie zdrowego stylu życia,
 12. współpracę z ich nauczycielami i rodzicami.
 1. Do zadań świetlicy należy:
 1. organizowanie opieki,
 2. organizowanie pomocy w nauce,
 3. tworzenie warunków do nauki własnej,
 4. przyzwyczajanie do samodzielnej pracy,
 5. wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów,
 6. organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,
 7. odkrywanie i rozwijanie zainteresowań,
 8. stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego,
 9. upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny
  i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia,
 10. rozwijanie samodzielności i aktywności,
 11. współpraca z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej, a także z pedagogiem, psychologiem szkolnym.

§ 3.

Założenia organizacyjne
 

 1. Świetlica działa w dni pracy szkoły w godzinach: przed lekcjami i po lekcjach do godziny 15.30.
 2. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły.
 3. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń obowiązujących w szkole, które wypełniają rodzice.
 4. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych, gdzie liczba uczniów nie powinna przekraczać 25 osób.
 5. Opieką wychowawczą objęci są wszyscy uczniowie:
 1. dojeżdżający do szkoły,
 2. skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela lub czekający na zajęcia lekcyjne,
 3. zwolnieni z uczęszczania na zajęcia np. wychowania fizycznego, religii, drugiego języka obcego.
 4. przyjęty na podstawie kart zgłoszeniowych do świetlicy szkolnej.
 1. Dziecko ze świetlicy mogą odbierać jedynie rodzice/prawni opiekunowie oraz wyznaczone przez nich osoby wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy. W  wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez inną osobę, której rodzic nie wpisał do Karty zgłoszenia, wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia od rodziców/prawnych opiekunów.
 2. Obowiązkiem rodziców/prawnych opiekunów jest odbieranie dziecka punktualnie, według indywidualnych ustaleń. Nagminne nieprzestrzeganie punktualności w  ostateczności skutkować może wypisaniem dziecka ze świetlicy.
 3. Każda zmiana decyzji rodziców w kwestii pobytu dzieci w świetlicy musi być przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem.
 4. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu świetlicy szkolnej

 

§ 4.

Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej

 

 1. Wychowanek ma prawo do:
 1. właściwie zorganizowanej opieki,
 2. życzliwego traktowania,
 3. poszanowania godności osobistej,
 4. ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną,
 5. wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami,
 6. uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,
 7. rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,
 8. korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu będącego na wyposażeniu świetlicy.

 

 1. Wychowanek jest zobowiązany do:
 1. przestrzegania regulaminu wewnętrznego świetlicy,
 2. przestrzegania zasad współżycia w grupie,
 3. współpracy w procesie wychowania i opieki,
 4. uczestniczenia w zajęciach organizowanych w świetlicy,
 5. kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych,
 6. respektowania poleceń nauczyciela,
 7. dostarczania usprawiedliwień swojej nieobecności,
 8. nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy,
 9. przebywania w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela,
 10. nieoddalania się od grupy podczas wyjść poza salę świetlicową,
 11. dbałości o wspólne dobro, ład i porządek,
 12. ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie,
 13. zostawienia w szatni okryć wierzchnich i plecaków,
 14. dbania o wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne znajdujące się w świetlicy,
 15. dbania o bezpieczeństwo swoje i innych

 

§ 5.

Nagrody i kary

Stosowane nagrody i wyróżnienia to:

 1. Wyróżnienie wobec grupy przez wychowawcę świetlicy lub wychowawcę klasy.
 2. Pochwała przekazana opiekunom.
 3. Pochwała dyrektora szkoły.
 4. Nagroda rzeczowa.
 5. Pochwała w dzienniku elektronicznym.

Stosowane kary to:

 1. Upomnienie udzielone przez wychowawcę świetlicy.
 2. Poinformowanie rodziców o niewłaściwym zachowaniu.
 3. Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.
 4. Nagana udzielona przez dyrektora szkoły.
 5. Skreślenie z listy uczestników świetlicy.
 6. Uwaga wpisana do dziennika elektronicznego.

§ 6.

Współpraca z rodzicami

 1. Bezpośrednia – codzienny kontakt i rozmowy przy odbieraniu lub przyprowadzaniu dziecka do świetlicy.
 2. Rozmowy telefoniczne.
 3. Pisemne informacje na librusie.

 

§ 7.

Dokumentacja świetlicy

 1. Regulamin świetlicy.
 2. Plan zajęć wychowawczo – dydaktycznych zapisany w dzienniku zajęć świetlicy szkolnej.
 3. Dziennik zajęć – dziennik elektroniczny ( Librus). W świetlicy szkolnej prowadzony jest dziennik zajęć. Do dziennika zajęć w świetlicy wpisuje się:
  1. imiona i nazwiska uczniów przebywających w świetlicy,
  2. tematy przeprowadzonych zajęć.
 4. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.

 

§ 8.

Zadania nauczyciela świetlicy

 1. Opracowanie ramowego planu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 2. Systematyczne prowadzenie dziennika zajęć.
 3. Przestrzeganie dyscypliny pracy.
 4. Sumienne spełnianie obowiązków podczas dyżurów.
 5. Prowadzenie zajęć według planu zajęć wychowawczo - dydaktycznych.
 6. Sprawowanie opieki i zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom.
 7. Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej                                     w pomieszczeniach i na powietrzu mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny uczniów.
 8. Rozwijanie zainteresowań uczniów.
 9. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny oraz dbałość o zachowanie zdrowia.
 10. Współpraca z rodzicami, Radą Pedagogiczną, higienistką szkolną.
 11. Dbanie o estetykę pomieszczeń i aktualny wystrój świetlicy.
 12. Zapoznanie uczniów (w pierwszym tygodniu września) z regulaminem świetlicy.
 13. Uzgadnianie z przełożonymi potrzeb materialnych świetlicy.
 14. Zgłaszanie wychowawcy klasy, rodzicom informacji o nieuczęszczaniu dziecka do świetlicy.
 15. O niewłaściwym zachowaniu uczniów wychowawca świetlicy powiadamia rodzica                      i wychowawcę ucznia.

 

 

 

 

§ 9.

Wyposażenie świetlicy

 

Świetlica szkolna powinna być wyposażona w pomoce naukowe, sprzęt i materiały umożliwiające realizację programu pracy opiekuńczo-wychowawczej:

 

Przybory do zespołowych gier i zabaw sportowych.

Czasopisma, książki, gry do zajęć artystycznych, technicznych itp.

Sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

 

§ 10.

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 

 

 

                                                                                                  Regulamin opracowały:

                                                                                                      Katarzyna Hołderna

                                                                                                      Małgorzata Kaczmarek

                                                                                                      Barbara Tyczyńska

 

 

 

 

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny