Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH

Szkolne Koło Wolontariatu

REGULAMIN

SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŚNIECISKACH

 

Podstawa prawna: Ustawa z 14 grudnia 2016 r. ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) - art. 2 ust. 12,art. 68 ust. 1 pkt 9, art. 85 ust. 6 i 7, , art. 98 ust. 1 pkt 21.Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.). Rozporządzenia MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. 2019 poz.1739).

 

§1
Postanowienia ogólne


1. Wolontariat szkolny opiera się na bezpłatnym, świadomym i dobrowolnym działaniu na rzecz innych, wykraczającym poza więzi rodzinne oraz koleżeńsko-przyjacielskie.

2. Celem wolontariatu jest promowanie wśród uczniów empatii, życzliwości i  bezinteresowności w podejmowanych działaniach oraz organizowanie ich aktywności w  obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, kulturalnej na terenie szkoły, w środowisku lokalnym oraz szerszym, za zgodą Dyrektora Szkoły.

3. Wolontariat w szkole organizowany jest w ramach Szkolnego Koła Wolontariatu.
 

§2

Organizacja wolontariatu


1. Wolontariuszem może zostać każdy uczeń Szkoły Podstawowej w Śnieciskach.

2. Warunkiem udziału ucznia w akcjach wolontariackich jest wyrażenie zgody przez rodziców.

3. Szkoła zapewnia wolontariuszom opiekę podczas akcji pozaszkolnych.

4. Opiekunami wolontariuszy mogą być: nauczyciele, rodzice, lub inne pełnoletnie osoby.

5. Jeżeli działalność wolontariusza odbywa się w dni wolne od zajęć szkolnych, w godzinach
popołudniowych lub wieczornych, rodzice/opiekunowie zobowiązani są do zapewnienia
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze między domem a miejscem odbywania pracy wolontariackiej.
6. Opiekę nad wolontariatem szkolnym sprawuje Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu.

 

§3

Zadania Opiekuna Szkolnego Koła Wolontariatu


1. Zainicjowanie powstania grupy.

2. Animacja, monitorowanie działań uczniów, dobieranie zadań, wspomaganie wolontariuszy.

3. Współpraca ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Gminy Zaniemyśl „Wuchta Wiary”; Parafialnym Zespołem Caritas, Parafią pw. Św. Marcina w Śnieciskach, Domem Dziecka w  Bninie itd. Szkolne Koło Wolontariatu jest gotowe do podjęcia współpracy z innymi organizacjami, które nawiążą kontakt i poproszą/zwrócą się o pomoc.

4. Współpraca z rodzicami wolontariuszy.

5. Ustalanie terminów spotkań wolontariuszy.

6. Promocja idei wolontariatu w szkole.


 

§4
Prawa i obowiązki wolontariusza


1. Wolontariusz ma prawo podejmować pracę w wymiarze niekolidującym z obowiązkami
szkolnymi i domowymi.

2. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.

3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony opiekuna Szkolnego Koła Wolontariatu.

4. Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady Szkolnego Koła Wolontariatu takie jak:

1) zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem,

2) zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy,

3) zasada troski o los słabszych,

4) zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości.

5. Uczeń może być wykluczony z udziału w kolejnych akcjach organizowanych przez szkołę
z powodu niekulturalnego zachowania, braku dyscypliny lub braku zaangażowania w dane
wydarzenie.

 

 

§5

Nagradzanie wolontariuszy


1. Nagradzanie wolontariuszy ma charakter motywujący, podkreślający uznanie dla jego
działalności.

2. Formy nagradzania wolontariuszy:

  1. pochwała Dyrektora Szkoły na szkolnym apelu;
  2. przyznanie dyplomu;
  3. wyrażenie słownego uznania wobec zespołu klasowego;
  4. pisemne podziękowanie do rodziców;
  5. pochwała przyznana przez organizatora akcji;
  6. odnotowanie informacji o aktywności społecznej w formie wolontariatu na świadectwie
    promocyjnym lub świadectwie ukończenia szkoły, w części dotyczącej szczególnych
    osiągnięć ucznia.


§6

Warunki otrzymania wpisu na świadectwie


1. Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu, na podstawie sprawozdania z działań, ustala stopień
zaangażowania ucznia (min. 20 godzin) i decyduje o wystawieniu zaświadczenia o jego aktywnym udziale w wolontariacie;

2. Wychowawca klasy, na podstawie zaświadczenia oraz obowiązujących przepisów dokonuje
wpisu na świadectwie promocyjnym lub świadectwie ukończenia Szkoły.


§7

Sprawy sporne, nieuregulowane niniejszym regulaminem, rozstrzyga Dyrektor Szkoły.

 

 

 

 

 

Załącznik 1

 

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

NA DZIAŁALNOŚĆ UCZNIA W SZKOLNYM KOLE WOLONTARIATU

 

Wyrażam zgodę na działalność mojego dziecka …………………………………………………………………………..

(imię, nazwisko ucznia oraz klasa do której uczęszcza) w akcjach wewnętrznych i zewnętrznych podejmowanych przez Szkolne Koło Wolontariatu.

 

……………………………………………

(data i podpis)

………………………………………… ………

nr telefonu rodzica/opiekuna prawnego

 

…………………………………………………….

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

NA DZIAŁALNOŚĆ UCZNIA W SZKOLNYM KOLE WOLONTARIATU

 

Wyrażam zgodę na działalność mojego dziecka …………………………………………………………………………..

(imię, nazwisko ucznia oraz klasa do której uczęszcza) w akcjach wewnętrznych i zewnętrznych podejmowanych przez Szkolne Koło Wolontariatu.

 

……………………………………………

(data i podpis)

………………………………………… ………

nr telefonu rodzica/opiekuna prawnego

 

 

Załącznik 2

 

KARTA WOLONTARIUSZA

………………………………………………….

Imię i nazwisko ucznia, klasa

L.p.

Data

Nazwa działania

Wymiar godzinowy

 

Weryfikacja

Opiekuna SKW

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje :

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

podpis Opiekuna SKW

                                                                                             

 

 

 

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny