KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

1.

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

2 WRZEŚNIA 2019 R.

PODSTAWA PRAWNA:

- § 2 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU Z DNIA 18 KWIETNIA 2002 R.  W SPRAWIE ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO (DZ. U. NR 46, POZ. 432, Z PÓŹN. ZM.) ORAZ § 2 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 11 SIERPNIA 2017R. W SPRAWIE ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO (DZ. U. POZ. 1603).

2.

TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI

20.09.2019R. GODZINA 17.00- ZEBRANIE OGÓLNE ORAZ Z WYCHOWAWCAMI KLAS

27.09.2019R. GODZINA 17.00 – ZEBRANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLASY VIII. ZAPOZNANIE RODZICÓW Z PROCEDURAMI ORGANIZACJI I PRZEBIEGU EGZAMINU ÓSMOKLASISTY.

19.11.2019R. – ZEBRANIE Z RODZICAMI W KLASACH Z WYCHOWAWCAMI

16.01.2020R. I 17.01.2020R. – ZEBRANIA Z RODZICAMI W KLASACH W WYCHOWAWCAMI

20.04.2020R. I 21.04.2020R. – ZEBRANIA Z RODZICAMI W KLASACH Z WYCHOWAWCAMI

 

3.

RADA PEDAGOGICZNA

RADA PEDAGOGICZNA ŚRÓDROCZNA 14.01.2020R.

4.

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

23 - 31 GRUDNIA 2019 R.

PODSTAWA PRAWNA:

§ 3 UST. 1 PKT 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU Z DNIA 18 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO (DZ. U. NR 46, POZ.  432,        Z PÓŹN. ZM.) ORAZ § 3 UST.  1 PKT 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ        Z DNIA 11 SIERPNIA 2017 R. W SPRAWIE ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO (DZ. U. POZ. 1603).

5.

FERIE ZIMOWE

27 STYCZNIA - 9 LUTEGO 2020 R. KUJAWSKO-POMORSKIE, LUBUSKIE, MAŁOPOLSKIE, ŚWIĘTOKRZYSKIE, WIELKOPOLSKIE

PODSTAWA PRAWNA:

§ 3 UST. 1 PKT 2 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU Z DNIA 18 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO (DZ. U. NR 46, POZ. 432, Z PÓŹN. ZM.)  ORAZ  §  3  UST.  1  PKT  2  ROZPORZĄDZENIA  MINISTRA  EDUKACJI  NARODOWEJ Z DNIA 11 SIERPNIA 2017 R. W SPRAWIE ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO (DZ. U. POZ. 1603).

6.

DRUGI SEMESTR

POCZĄTEK DRUGIEGO SEMESTRU 20.01.2020R.

 

7.

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

9 KWIETNIA – 14 KWIETNIA 2020 R.

PODSTAWA PRAWNA:

§ 3 UST. 1 PKT. 3 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU Z DNIA 18 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO (DZ. U. NR 46, POZ. 432, Z PÓŹN. ZM.)  ORAZ  §  3  UST.  1  PKT  3  ROZPORZĄDZENIA  MINISTRA  EDUKACJI  NARODOWEJ Z DNIA 11 SIERPNIA 2017 R. W SPRAWIE ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO (DZ. U. POZ. 1603).

8.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

W TERMINIE GŁÓWNYM:

  1. JĘZYK POLSKI 21.04.2020R. (WTOREK GODZ. 9.00) – 120 MINUT
  2. MATEMATYKA 22.04.2020R. (ŚRODA GODZ. 9.00) – 100 MINUT
  3. JĘZYK ANGIELSKI 23.04.2020R. (CZWARTEK GODZ. 9.00) – 90 MINUT

W TERMINIE DODATKOWYM:

  1. JĘZYK POLSKI 01.06.2020R. GODZ. 9.00
  2. MATEMATYKA 02.06.2020R. GODZ. 9.00
  3. JĘZYK ANGIELSKI 03.06.2020R. GODZ. 9.00

 

TERMIN OGŁASZANIA WYNIKÓW EGZAMINU ÓSMOKLASISTY:

19.06.2020R.

TERMIN PRZEKAZYWANIA SZKOŁOM WYNIKÓW I ZAŚWIADCZEŃ

19.06.2020R.

TERMIN WYDANIA ZAŚWIADCZEŃ I INFORMACJI ZDAJĄCYM

26.06.2020R.

PODSTAWA PRAWNA:

ART. 9A UST. 2 PKT 10 LIT. A TIRET PIERWSZE USTAWY Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY (J.T. DZ.U. Z 2017 R. POZ. 2198, Z PÓŹN. ZM.);
§ 5  PKT 1 ROZPORZĄDZENIA  MINISTRA  EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 1 SIERPNIA  2017  R.   W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW I SPOSOBU PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY (DZ. U. POZ. 1512)).

KOMUNIKAT DYREKTORA CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ Z 6.08.2019R. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH SPOSOBÓW DOSTOSOWANIA WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020.

9.

DYŻURY NAUCZYCIELI

1.10.2019R.     18.00-19.00

3.12.2019R.     18.00-19.00

11.02.2020R.   18.00-19.00

3.03.2020R.     18.00-19.00

5.05.2020R.     18.00-19.00

2.06.2020R.     18.00-19.00

 

10.

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

  14.10.2019R.

21.04.2020R. – EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

22.04.2020R. – EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

23.04.2020R. – EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

12.06.2020R.

 

11

ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

26 CZERWCA 2020 R.

PODSTAWA PRAWNA:

§ 2 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU Z DNIA 18 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO (DZ. U. NR 46, POZ. 432, Z PÓŹN. ZM.) ORAZ § 2 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA  EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 11 SIERPNIA  2017 R. W SPRAWIE ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO (DZ. U. POZ. 1603).

12

FERIE LETNIE

27 CZERWCA - 31 SIERPNIA 2020 R.

PODSTAWA PRAWNA:

§ 3 UST. 1  PKT.  4  ROZPORZĄDZENIA  MINISTRA  EDUKACJI  NARODOWEJ  I  SPORTU  Z  DNIA 18 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO (DZ. U. NR 46, POZ. 432,    Z PÓŹN. ZM.) ORAZ § 3 UST. 1 PKT. 4 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ        Z DNIA 11 SIERPNIA 2017 R. W SPRAWIE ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO (DZ. U. POZ. 1603).